GPS
PROFILAKTYKA UNIWERSALNA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ TRUDNYCH
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY KLASY VII-VIIIZapraszamy do współpracy w programie GPS wychowawców klas VII – VIII

Odbiorcy:
młodzież klas VII - VIII

Czas trwania: 5 godzin lekcyjnych


Treści programu GPS w pierwszej części koncentrują się wokół kształtowanie i wzmacniania pozytywnej samooceny uczestników oraz odkrywaniu swoich mocnych stron. W tej części działania podejmowane przez prowadzącego mają także na celu rozwijanie wśród uczestników umiejętności interpersonalnych

W kolejnej części programu uwagę uczestników koncentruje się wokół świata wartości. Celem prowadzącego jest zwrócenie uwagi uczestników na konsekwencje zachowań destrukcyjnych oraz rozwijanie umiejętności kierowania się wartościami sprzyjającymi rozwojowi.

Celem kolejnej części programu jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania uczuć i emocji oraz konstruktywnego ich wyrażania. Działania podejmowane przez prowadzącego mają na celu rozwijanie u uczestników umiejętności radzenia sobie.

Celem ostatniej części programu jest zwrócenie uwagi uczestników na konsekwencje wypływające z używania substancji psychoaktywnych. Podczas zajęć prowadzący podejmuje działania mające na celu rozwijanie świadomości uczestników wokół okoliczności mogących prowadzić do uzależnienia.

Cele zajęć:
• wspieranie w rozwoju,
• integracja zespołu klasowego,
• budowanie adekwatnej samooceny,
• kształtowanie umiejętności słuchania i mówienia,
• zwrócenie uwagi na najważniejsze wartości w życiu,
• rozwijanie umiejętności wyboru wartości,
• zwrócenie uwagi uczniów na konsekwencje różnych zachowań,
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania uczuć i odpowiedzialności w tym obszarze,
• uświadomienie uczestnikom, co jest źródłem problemów,
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami,
• uświadomienie w jakich sytuacjach i z jakich powodów niektóre osoby sięgają po NSP
• informacja o instytucjach oferujących pomoc osobom uzależnionym.